۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

نهیلیسم زنانه

زندگی ارزش کردن ندارد, بده!

۳ نظر: