۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

زن بودن

زن بودن يعني وقتي شاشت گرفت نتواني به اولين درخت موجود پناه ببري