۱۳۸۸ مرداد ۱۶, جمعه

گی بازی در عرش کبریایی

صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت
قدسیان گویی که دارند باز آدم میکنند

۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه